ताज्या बातम्या
24/03/2018
२४ मार्च २०१८ रोजी संस्थेचे कार्यालय बंद राहील
संस्थेच्या सर्व सभासदांना कळविण्यात येते कि व्यवस्थापक मंडळ आणि कर्मचारी वर्ग यांचे "प्रशिक्षण शिबीर" शनिवार दिनांक २४ मार्च २०१८ रोजी असल्यामुळे संस्थेचे कार्यालय बंद राहील याची सर्व सभासदांनी नोंद घ्यावी व संस्थेस सहकार्य करावे
29/04/2017
खूषखबर ! खूषखबर !! खूषखबर !!!


तातडीचे कर्ज मर्यादा रु. ५०,०००/- मंजूर

संस्थेच्या सभासदांच्या आग्रही मागणीनुसार विशेष सर्वसाधारण सभेत तातडीच्या कर्जाची मर्यादा रु. ५०,०००/- करण्याचा प्रस्ताव समंत करून घेऊन तो प्रस्ताव सहकार खात्याकडे मंजूरीस्तव पाठविण्यात आलेला होता. सदर प्रस्तावाचा मा. संचालक मंडळाने सातत्याने पाठपुरावा करून दिनांक २६ एप्रिल २०१७ रोजी सहकार खात्याकडून मंजूर करून घेतलेला आहे. त्यानुसार दिनांक २७ एप्रिल २०१७ च्या मा. संचालक मंडळाच्या मासिक सभेत तातडीचे कर्ज मर्यादा रु. ५०,०००/- करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सदर कर्जाचे परतफेडीचे कमाल हफ्ते २४ राहतील व कर्ज दिनांक ०२ मे २०१७ पासून वितरीत करण्यात येईल याची सर्व सभासदांनी नोंद घ्यावी व सहकार्य करावे.
14/01/2017
नोटीस
कार्यालयीन वेळेत बदल
संस्थेच्या सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की, दिनांक ०९.०१.२०१७ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या विशेष सभेत संस्थेच्या कार्यालयीन वेळेत बदल करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार दिनांक ०१.०२.२०१७ पासून संस्थेची कार्यालयीन कामकाजाची वेळ सकाळी ११:३० ते संध्याकाळी ७:०० वाजता राहील, तसेच आर्थिक व्यवहार संध्याकाळी ६:४५ पर्यंत राहतील याची सर्व सभासदांनी नोंद घेऊन संस्थेस सहकार्य करावे ही विनंती.
तसेच जेवणाची वेळ दुपारी २:०० ते २:३० पर्यंत राहील.
30/11/2016
नोटीस
संस्थेच्या सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की, दि. २९ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी झालेल्या मासिक सभेत सर्वांनुमते खालील ठराव समंत करण्यात आला. सदर ठरावाची अमंलबजावणी दि. ०१ डिसेंबर २०१६ पासून करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँकांनी आपले मुदत ठेव व्याजदर कमी केले असल्यामुळे संस्थेस मुदत ठेवीचे व्याज दर कमी करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. त्याप्रमाणे सोसायटीच्या सभासदांकडून मुदत ठेवी खालील नमूद केलेल्या अटी व नियमानुसार स्विकारण्यात येतील.

* १ वर्षासाठी ६.७५ % व्याज दर असेल.
* २ वर्षासाठी ७.२५ % व्याज दर असेल.
* ३ वर्षासाठी ०७ % व्याज दर असेल.
* ५ वर्षासाठी ०८ % व्याज दर असेल.

* मुदत ठेव १ वर्षाच्या आत रद्द केल्यास बचत ठेवीच्या दराप्रमाणे व्याज दिले जाईल.
तरी सभासदांनी कृपया याची नोंद घ्यावी व सहकार्य करावे ही विनंती. धन्यवाद
 
सदस्य प्रवेश
 
 
आमची ओळख
संपादकीय,

    पठाणाच्या प्रचंड व्याजाच्या जबड्यातून कर्जबाजारी होऊ पाहणा-या सभासदांची सुटका करण्यासाठी व वेळप्रसंगी आर्थिक मदत पुरविण्यासाठी १९४५-४६ साली भविष्य काळाचा पूर्ण विचार करून आस्थापनातील १५ व्यक्तींनी मिळून सोसायटीचं हे छोटंसं रोपटं लावलं. आज त्याचा प्रचंड वृक्ष झाला आहे आणि याच वृक्षाच्या सावलीत त्याचा मनसोक्त आनंद घेत आहोत.


"उत्त्पन्नापेक्षा गरजा जास्त” हे व्यस्त समीकरण मानवी जीवनातील एक न उलगडणारे कोडे आहे. आकस्मित ओढवणारे दुर्धर प्रसंग, संकटे, आजारीपणा वगैरे घटना मानवी जीवनात घडत असतात. अशावेळी नितांत गरज असते ती आर्थिक मदतीची. ही गरज थोड्या बहुत प्रमाणात का होईना भागविण्याचे काम सोसायटी करीत आहे. सोसायटीने सभासदांना वेगवेगळ्या प्रकारची कर्जे देऊन त्यांच्या संसारिक जीवनात बहुमोल सहाय्य करतानाच सभासदांना बचतीचे महत्व पटवून दिले आहे. सोसायटी व सभासद यांचे संबंध इतके जिव्हाळ्याचे आहेत की त्यामुळेच सोसायटी, आस्थापनातील एक प्रमुख अंग बनली आहे आणि म्हणूनच "एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ" हे संयुक्तीक ब्रीदवाक्य असलेल्या ह्या सोसायटीचे सभासदस्यत्व आपल्या आस्थापनाच्या बहुसंख्य कर्मचा-यांनी स्विकारले आहे.